Vergoedingen

Psychologenpraktijk Van der Vinne biedt Basis GGZ voor volwassenen

De Nederlandse Zorg Autoriteit hanteert verschillende tarieven voor de verschillende behandelingen binnen de Basis GGZ. Er wordt onder andere een onderscheid gemaakt tussen diagnostiek of behandeling. Zorgverzekeraars wijken over het algemeen  af van deze NZA tarieven. De kosten van een psycholoog kunnen  dan ook sterk verschillen, afhankelijk van het soort behandeling en soort psycholoog. De kosten voor u als client bedragen echter hooguit het bedrag van het verplichte en eventueel vrijwillig eigen risico.

Loopt uw behandeling door in het volgende jaar, dan betaalt u opnieuw een bedrag ter hoogte van maximaal uw eigen verplichte en eventueel vrijwillig risico. Nadat het eigen risico betaald is worden de verdere ggz kosten volledig vergoed. Wanneer u in behandeling bent bij Psychologenpraktijk Van der Vinne dan zal de zorgverzekeraar het verplicht eigen risico dus met u verrekenen, tenzij u deze al eerder in het jaar heeft betaald voor andere zorg.

Verandering bekostiging GGZ vanaf 1-1-2022

Vanaf 1 januari 2022 is de bekostiging voor de zorg in de geestelijke gezondheidszorg veranderd. Dit betekent dat Psychologenpraktijk Van der Vinne op 31 december 2021 verplicht was alle lopende dossiers af te sluiten en deze te factureren bij de zorgverzekeraar.

U kreeg dan van uw zorgverzekeraar een overzicht van uw Eigen Risico over 2021 waar deze factuur op staat vermeld. Wanneer uw Eigen Risico over 2021 nog niet (volledig) was verbruikt, zal dit alsnog verrekend worden.

Zo zijn we als zorgaanbieders in januari 2022 gestart met het nieuwe bekostigingssysteem. Op het moment dat uw zorg in 2022 doorloopt, zal deze onder de nieuwe bekostigingssystematiek, het zogenaamde Zorgprestatiemodel, gaan vallen.

Voor de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico van €385,00 per jaar in 2022.  Dit is een minimaal jaarlijks wettelijk vastgesteld bedrag en afhankelijk van de door uw gekozen ziektekostenverzekering kan dit bedrag hoger zijn. Dat betekent dat je de eerste €385,00 die je aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Dit geldt dus voor alle zorgkosten, behalve voor de huisarts, die u in 2021 maakt, niet uitsluitend de ggz kosten. Nadat het eigen risico betaald is worden de ggz kosten volledig vergoed. Wanneer u in behandeling bent bij Psychologenpraktijk Van der Vinne dan zal de zorgverzekeraar het verplicht eigen risico dus met u verrekenen, tenzij u deze al eerder in het jaar heeft betaald voor andere zorg.

Een van de grote veranderingen is dat u maandelijks een overzicht van de zorgkosten ontvangt van uw zorgverzekeraar. In deze nieuwe systematiek dient Psychologenpraktijk Van der Vinne maandelijks de zorg in rekening i.p.v. eens per jaar bij het afsluiten van een zorgtraject. Een van de voordelen hiervan is dat u makkelijk kunt zien welke zorg u heeft gehad in de voorgaande maand. Een van de nadelen is dat u vanaf 1 januari 2022 opnieuw start met het aanspreken van het Eigen Risico 2022 en hierdoor dus mogelijk over 1 zorgtraject 2 keer Eigen Risico betaalt.

Mocht u hier vragen over hebben, neem gerust contact op met uw zorgverzekeraar of met uw zorgverlener. 

Wie betaalt de rekening?

Als Psychologenpraktijk Van der Vinne een contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening buiten u om geregeld. 

Verwijsbrief van de huisarts

Er is in alle gevallen een verwijsbrief van uw huisarts nodig! Het is verstandig om eerst langs uw huisarts te gaan, voordat u contact met ons opneemt .

Overig Product (OVP) niet- basispakketzorg Consult

Dit consult betreft een onafgebroken tijdsspanne waarin de zorgaanbieder de cliënt voor een of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt. Deze prestatie is bedoeld voor cliënten die zorg ontvangen welke niet behoort tot het verzekerde pakket op grond van de Zorgverzekeringswet maar wel zorg is zoals omschreven in de Wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg). Zelfbetalers vallen ook onder dit tarief.

Niet alle problematiek valt onder de verzekerde zorg in het basispakket. Het betreft dan: aanpassingsstoornis, werk- en relatieproblematiek en V-code problematiek. Kijk in uw aanvullende polis of dit wel meeverzekerd is. Deze kosten dient u zelf aan de praktijk te voldoen.

No Show: Bel tijdig af indien uw afspraak niet door kan gaan.

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft minimaal 24 uur van tevoren af, ook bij ziekte. Belt u niet of te laat, dan moet u meestal de helft van de kosten van de zitting zelf betalen.

Deze kosten kunnen niet doorberekend worden aan uw verzekering. U bent hiervoor zelf aansprakelijk.

Wat kost behandeling in de BGGZ?

Vanaf 2022 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de BGGZ. U hoeft alleen in uitzonderlijke gevallen een eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Op basis van uw klachten kon tot en met 2021 door de psycholoog gebruik gemaakt worden van verschillende product: Kort, Middel, Intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur. De ernst van uw klachten bepaalt welk product gebruik wordt. In 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd. En hoewel de indeling ‘kort, middel, intensief’ nog steeds bruikbaar is zijn er geen vaste bedragen meer per product. 

Als u meer gesprekken nodig heeft

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de behandelaar u een ‘zwaarder’ product aanbieden, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw behandelaar zal u daarvan op de hoogte stellen.

Wordt behandeling van alle stoornissen in de GGZ vergoed vanuit de basisverzekering?

De meeste zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, met uitzondering van: aanpassingsstoornissen (psychische klachten n.a.v. een gebeurtenis in het leven die, als de stressor verdwijnt ook weer zullen verdwijnen), relatieproblematiek, enkelvoudige fobieën en (puur) werkgerelateerde problematiek. Kijk in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar voor een volledig overzicht met behandelingen die niet vergoed worden. Als de behandeling van een stoornis niet vergoed wordt vanuit het basispakket of het aanvullende pakket, dan zult u de behandeling hiervoor zelf moeten betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar, of eventueel bij uw psycholoog, of uw behandeling vergoed wordt, voordat u aan het traject begint!

Per 2014 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg). Voorheen heette dit Eerstelijns Psychologische zorg. U hoeft géén eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt (alleen voor personen boven de 18 jaar) wel onder het eigen risico.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat u vóórdat u start bij de psycholoog een verwijzing van de huisarts kunt overleggen.

Maak kennis met praktijk van der Vinne

U kunt ons vinden op de volgende locaties

Hoogeveen

Lindenlaan 33A

Meer informatie

IJsselmuiden

Hogehuisstraat 61

Meer informatie